gallery/logo pojedyncze - 2020
gallery/nazwa

sklep jeździecki

Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 22

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO equima.pl OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 19.07.2021

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym equima.pl (zwany dalej: Sklepem EquiMA) prowadzony jest przez EquiMA Konie i my  Maciej Krukowski. Firma działa pod adresem: 09-400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 22. NIP 776-149-57-05, REGON 387582479

Dane teleadresowe:

telefon: 608 687 485 (opłata standardowa - wg. cennika właściwego operatora)

poczta elektroniczna: equima@wp.pl

adres do korespondencji: 09-400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 22.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw konsumentów przysługujących im na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta.

Sklep EquiMA w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością infrastruktury informatycznej Sklepu EquiMA z infrastrukturą informatyczną KLIENTA.

Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz zakup produktów nie wymaga zakładania Konta. Zakup i wysyłka są realizowane na podstawie danych osobowych i adresowych podanych przez Kienta w momencie zakupu.

Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu.

DEFINICJE

SPRZEDAWCA– podmiot zawierający z KLIENTEM Umowę Sprzedaży Produktów lub/i świadczy Usługi Elektroniczne na rzecz KLIENTA, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nazwą EquiMA Maciej Krukowski, ul. Kazimierza Wielkiego 22, 09-400 Płock, NIP: 776-149-57-05, Regon: 363827758, po opłaceniu przez KLIENTA Produktu będącego przedmiotem umowy

SKLEP - sklep stacjonarny lub sklep internetowy prowadzony przez SPRZEDAWCĘ pod adresem internetowym equima.pl

KLIENT– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży lub korzysta z Usług Elektronicznych świadczonych przez Sklep.

KONSUMENT- osoba fizyczna zawierająca ze SPRZEDAWCĄ umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

PRZEDSIĘBIORCA- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

PRODUKT– rzecz ruchoma, dostępna w Sklepie, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między KLIENTEM a SPRZEDAWCĄ.

ZAMÓWIENIE- oświadczenie woli KLIENTA składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę towarów.

UMOWA SPRZEDAŻY– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między KLIENTEM, a SPRZEDAWCĄ za pośrednictwem Sklepu.

REZERWACJA – dokonanie poprzez Sklep wyboru Produktu poprzez Formularz Zamówienia/Rezerwacji wybranych produktów bez dokonywania płatności za nie z jednoczesnym wyborem opcji „płatność przy odbiorze osobistym”

KOSZYK– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez KLIENTA Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia/Rezerwacji, w szczególności ilości produktów.

UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ- umowa zawarta z KLIENTEM w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA/REZERWACJI– Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia/Rezerwacji, w tym także bez zakładania Konta poprzez FORMULARZ REJESTRACJI, poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

REJESTRACJA - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez KLIENTA konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez SPRZEDAWCĘ na stronie Sklepu.

FORMULARZ REJESTRACJI– formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.

KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

USŁUGA ELEKTRONICZNA– usługa świadczona drogą elektroniczną przez SPRZEDAWCĘ na rzecz KLIENTA za pośrednictwem Sklepu.

REGULAMIN– niniejszy regulamin Sklepu.

KODEKS CYWILNY– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

III. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ SPRZEDAWCA

Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

Dostęp do poczty elektronicznej.

Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

KLIENT zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

KLIENT zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA/REZERWACJI

złożenie Zamówienia/Rezerwacji wymaga:

zalogowania się do Sklepu (opcjonalnie) lub skorzystania z możliwości złożenia Zamówienia/Rezerwacji bez rejestracji;

wybrania Produktu będącego przedmiotem Zamówienia/Rezerwacji, dokonania wyboru sposobu dostawy oraz sposobu płatności.

jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia/Rezerwacji bez rejestracji - wypełnić Formularz Zamówienia/Rezerwacji poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia/Rezerwacji oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia/Rezerwacji,

opłacenia zamówienia.

opcja „odbiór osobisty” i jednoczesna „płatność przy odbiorze osobistym” oznacza REZERWACJI W takim wypadku do zakupu (zawarcia umowy) dojdzie dopiero kiedy w sklepie stacjonarnym dokonasz płatności za Produkt.

Rezerwacji na Produkt ważna jest przez 10 dni od daty jej dokonania.

VII. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, w tym opisy Produktów, podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich / PLN / i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. 

Ceny nie zawierają kosztów dostawy i płatności, o których KLIENT jest informowany przy opisie Produktu, a także dodatkowo w Zakładce „Ceny przesyłek” oraz na kolejnych etapach składania Zamówienia.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez KLIENTA Zamówienia/Rezerwacji. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez KLIENTA Zamówienia/Rezerwacji.

SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, udzielania rabatów na poszczególne towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą zamówień, które zostały złożone, chyba że strony transakcji dokonają innych indywidualnych ustaleń.

SPRZEDAWCA oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Produkty posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

Po złożeniu Zamówienia/Rezerwacji SPRZEDAWCA potwierdza jego/jej otrzymanie, co powoduje związanie KLIENTA Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. 

Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji, następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości, na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej KLIENTA, oświadczenia SPRZEDAWCY o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.

Umowa Sprzedaży między KLIENTEM, a SPRZEDAWCĄ zostaje zawarta z chwilą dokonania płatności przez KLIENTA.

Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie KLIENTOWI treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przez dołączanie do przesyłek lub przesłanie korespondencją e-mail (o ile nam go poddałeś) dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży.

W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, KLIENT ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami, ponosząc koszt każdorazowej wysyłki lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

VIII. SPOSOBY PŁATNOŚCI

SPRZEDAWCA udostępnia następujące sposoby płatności:

- płatność gotówką/kartą płatniczą/BLIK przy odbiorze osobistym w wybranym sklepie stacjonarnym

- płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

- płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy SPRZEDAWCY, numer konta

w Banku ING:: 62 1050 1966 1000 0092 2300 2107

- Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayPal.com.

- Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU,

IX. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

SPRZEDAWCA udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

- Przesyłka pocztowa, w tym przesyłka pocztowa pobraniowa.

- Paczkomaty In Post przesyłka przedpłacona lub pobraniowa

- Przesyłka kurierska, w tym przesyłka kurierska pobraniowa.

- Odbiór osobisty

Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez KLIENTA sposobu dostawy oraz płatności. Docelowo Koszty dostawy wskazane będą również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Ceny Przesyłek”.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

SPRZEDAWCA ma obowiązek dostarczenia KLIENTOWI rzeczy wolnej od wad.

KLIENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze wad fizycznych. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

- nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia,

- nie ma właściwości, o których istnieniu SPRZEDAWCA zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

- nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował SPRZEDAWCĘ przy zawarciu umowy, a SPRZEDAWCA nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

- została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

SPRZEDAWCA jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli KLIENT wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, SPRZEDAWCA jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Zasady tej nie stosuje się, gdy KLIENTEM jest konsument.

SPRZEDAWCA nie jest odpowiedzialny względem KLIENTA będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, , jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KLIENT może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla KLIENTA wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez SPRZEDAWCĘ albo SPRZEDAWCA nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli KLIENTEM jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez SPRZEDAWCĘ usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez KLIENTA jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez SPRZEDAWCĘ. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby KLIENTA inny sposób zaspokojenia.

KLIENT nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność w przypadkach określonych w ust. 2 jeśli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania rzeczy KLIENTOWI.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli KLIENTEM jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminów określonych w ust.9.

W terminach określonych w ust. 10 kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli KLIENT żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: equima@wp.pl lub też pisemnie na adres do korespondencji: EquiMA Konie i my, ul. Kazimierza Wielkiego 22, 09-400  Płock. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji należy również dostarczyć na powyższy adres reklamowany Produkt.

KLIENT zobowiązany jest do wypełnienia formularza reklamacyjnego (formularz reklamacyjny), podania danych kontaktowych, dokładnego opisania przyczyny reklamacji i żądań wobec SPRZEDAWCY, dołączenia dokumentu sprzedaży.

SPRZEDAWCA ustosunkuje się do żądania KLIENTA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez KLIENTA adres, chyba że KLIENT poda inny sposób.

Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania.

XI. GWARANCJA

Produkty oferowane przez SPRZEDAWCĘ mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W tym przypadku SPRZEDAWCA udzieli informacji o istnieniu gwarancji na stronie Sklepu w zakładce Produktu.

Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

XII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni licząc od dnia wydania Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: equima@wp.pl lub też pisemnie na adres korespondencyjny: EquiMA Konie i my, ul. Kazimierza Wielkiego 22, 09-400  Płock.

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W razie odstąpienia od umowy konsument co do zasady nie ponosi kosztów związanych z jej zawarciem i wykonaniem. Jednakże, jeśli wybrał inny niż zwykły, najtańszy sposób dostarczenia rzeczy, Sklep nie musi ponadto zwracać konsumentowi dodatkowych kosztów tej dostawy, które konsument poniósł. Ponadto konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Koszty towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez konsumenta przy zakupie towaru zostaną zwrócone w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument, chyba że konsument wskaże inny sposób zwrotu.

Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu (tj. od dnia odebrania towaru przez konsumenta), a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez KLIENTA kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

- świadczenia usług, jeżeli SPRZEDAWCA wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu przez SPRZEDAWCĘ utraci prawo odstąpienia od umowy

umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

świadczeń, w której przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

KLIENT nieposiadający statusu konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

XIII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie KLIENTÓW nie będących jednocześnie konsumentami.

W wypadku KLIENTÓW nie będących jednocześnie konsumentami SPRZEDAWCA ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez KLIENTA sposobu płatności w Formularzu Zamówienia/Rezerwacji oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

KLIENT nie będący jednocześnie konsumentem może dochodzić swoich uprawnień z tytułu rękojmi za wady Produktu w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki lub w systemie ratalnym KLIENT nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z KLIENTEM nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością SPRZEDAWCY do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. 

Z chwilą wydania przez SPRZEDAWCĘ Produktu przewoźnikowi przechodzą na KLIENTA nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. SPRZEDAWCA w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania KLIENTOWI oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

W razie przesłania Produktu do KLIENTA za pośrednictwem przewoźnika KLIENT nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. 
Odpowiedzialność SPRZEDAWCY w stosunku do KLIENTA nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność w stosunku do KLIENTA nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/KLIENTA nie będącego jednocześnie konsumentem.

 XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Spory powstałe pomiędzy SPRZEDAWCĄ, a KLIENTEM będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy SPRZEDAWCĄ, a KLIENTEM niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/SPRZEDAWCY.

 XVII. ZMIANY REGULAMINU:

SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

Zmieniony regulamin wiąże KLIENTA, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach KLIENT nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych KLIENTÓW będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

regulamin sklepu

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu equimapl

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest EquiMA Konie i my, ul. Kazimierza Wielkiego 22, 09-400  Płock..

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Każdorazowo informujemy, o tym jakie uprawnienia posiada osoba, której dane dotyczą (Użytkownik) w zakresie w jakim wymaga tego od nas art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane, a udostępnione tylko w takim zakresie w jakim poinformujemy we właściwej klauzuli informacyjnej.

8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

9. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis equima.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

10. Witryna nie dotyczy podmiotów w wieku poniżej 18 lat, a Administrator świadomie nie gromadzi danych osobowych osób poniżej 18 roku życia.